"Loading..."

Zmluvné podmienky

Prihlasovať sa môžete cez https://krasazeny.maranathapo.sk/. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka.

Platby realizujte prevodom na účet občianského združenia “Marana Tha”. Po uhradení poplatku vám bude zaslaný link na konferenciu a prihlasovacie údaje, ku ktorej sa dostanete cez váš prehliadač (ktorýkoľvek máte vo svojom PC).

Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne aplikácie.

Táto registrácia slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. Občianske združenie “Marana Tha” nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z webinára realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na konferenciu.